ਕੰਮ ‘ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਕੰਮ ‘ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੱਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਟੂਡੇ ‘ਤੇ ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਟੂਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੰਮ ‘ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਈ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ।

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕੰਮ ‘ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ – ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਓ

ਕੰਮ ‘ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਬੀਮਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ:

ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਟਾਰਨੀ ਸੱਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1999 ਤੋਂ 100% ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ CLAIM TODAY

ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੈ।

0800 29 800 29 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਜਾਂ info@claimtoday.com ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

claim-today-clock-Thumbs Up-pose

We've made it very easy to get advice