Latest News And Information

ClaimToday

ਜਿੱਤਨਹੀਂ- ਫੀਸਨਹੀਂ!

“ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ – ਫੀਸ ਨਹੀਂ” ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਟੂਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਸਫਲ

Read More »
ClaimToday

ਕੰਮ ‘ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਕੰਮ ‘ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਈ

Read More »
ClaimToday

ਕੰਮ ‘ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ

ਕੰਮ ‘ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ

Read More »
ClaimToday

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਜਾਨੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕਲੇਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ

Read More »
claim-today-clock-Thumbs Up-pose

We've made it very easy to get advice