Latest News And Information

ClaimToday

ਕੰਮ ‘ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਕੰਮ ‘ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਈ

Read More »
ClaimToday

ਕੰਮ ‘ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ

ਕੰਮ ‘ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ

Read More »
ClaimToday

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਜਾਨੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕਲੇਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ

Read More »