ਕੰਮ ‘ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੱਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੇਮ ਟੂਡੇ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਟੂਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਲੇਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਕਾਰਜ-ਸਮੂਹ ਵਿਖੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈl

ਕੰਮ ‘ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਈ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ।

ਕੰਮ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕੰਮ ‘ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਓ

ਕੰਮ ‘ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਬੀਮਾ ਫਾਰਮ, ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ।

ਸਿੱਟਾ:

ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਕੀਲ ਸੱਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1999 ਤੋਂ 100% ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ “CLAIM TODAY”

ਅਸੀਂ CLAIM TODAY  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੈl

ਕਾਲ ਕਰੋ – 0800 29 800 29

ਈਮੇਲ ਕਰੋ – info@claimtoday.com 

claim-today-clock-Thumbs Up-pose

We've made it very easy to get advice