ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਜਾਨੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕਲੇਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਉਤਪਾਦ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਹਾਤੇ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਗੁਆਚੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਦ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ।

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ :-

1. ਲਾਪਰਵਾਹੀ – ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

2. ਕਨੂੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ – ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।

3. ਉਤਪਾਦ ਦੇਣਦਾਰੀ – ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

4. ਕਬਜੇਦਾਰ ਦੇਣਦਾਰੀ – ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

5. ਜਨਤਕ ਦੇਣਦਾਰੀ – ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

1. ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ

2. ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ

3. ਸਮਾਰੋਹ ਸਥਾਨ

4. ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ

5. ਸੜਕਾਂ

6. ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕ

7. ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ

8. ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ

9. ਪੱਬ ਅਤੇ ਬਾਰ

10. ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ

ਕੌਣ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ।

ਇੱਕ ਸਫਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ – ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ – ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ – ਏਨਾ ਹੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ।

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ :

1. ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਿਸਕਣਾ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣਾ।

2. ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੁੱਟੇ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ।

3. ਨੁਕਸਦਾਰ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਂਡਰੇਲ, ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ।

4. ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ।

5. ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ।

6. ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਸਮਗਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ।

7. ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ।

8. ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾਬ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਉਪਕਰਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸੱਟਾਂ।

9. ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਢਿੱਲੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ।

10. ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ।

ਸਿੱਟਾ

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ, ਗੁਆਚੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਮਦੇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਜਨਤਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ – ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ! CLAIM TODAY  ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋl

ਕਾਲ ਕਰੋ – 0800 29 800 29

ਈਮੇਲ ਕਰੋ – info@claimtoday.com

SMS WhatsApp – +44 7901 558530

“CLAIM TODAY ” 1999 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 100%  ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ!

claim-today-clock-Thumbs Up-pose

We've made it very easy to get advice